Polityka Prywatności i Plików Cookies

Prywatność

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Ford Polska („Ford Polska sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  KRS 0000026050, NIP: 5260019312, REGON: 01040963200000”) wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa dane osobowe (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.fordgdynia.pl, („Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi takich jak na przykład formularz kontaktowy, formularz umówienia się na jazdę próbną, formularz dotyczący serwisu Państwa samochodu.

W niektórych częściach niniejszej witryny internetowej, takich jak formularze, w których wpisują Państwo swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Ford Polska Sp. z o.o., który jest ich administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Ford Polska Sp. z o.o. będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną Państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Ford Polska Sp. z o.o.

Mogą Państwo również w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Ford Polska  sp. z o.o. przesyłając w formie listownej na adres siedziby stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected].

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi na naszą rzecz, takim jak spółki web-hosting, analitycy, oraz dostawcy usług IT;

spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;

profesjonalnym doradcom;

wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa.

Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA).   W przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG. W celu uzyskania informacji o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach ,  stosowany przez Ford Polska w celu ochrony Państwa danych osobowych w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD:, lub „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected].

Kiedy zbieramy Państwa dane osobowe?

Ford Polska zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę serwisową, wizytę w salonie, umawiają się na jazdę próbną lub proszą nas o wycenę swojego pojazdu);
 • kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Ford Polska sp. z o.o. zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ford Polska:

 • w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Państwa danych stanowi w tym wypadku art. 6 ust.1 lit f) RODO).
 • w wypadku skorzystania przez Państwa z usług Ford Polska - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art.6 ust. 1 lit b) RODO),
 • marketingu produktów i usług Ford Polska (art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 70 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
 • umówienia się przez Państwa na wizytę w Ford Polska (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • dokonania wyceny Państwa samochodu (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • serwis Państwa auta (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
 • w celu ewentualnego przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

W przypadku wyrażenia zgody (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ford Polska przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, które zostały przez Państwa podane w właściwym formularzu dostępnym pod adresem www.fordgdynia.pl

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych ewentualnych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych, dopóki:

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ford Polska do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • w sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Ford Polska, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.).
 • w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Ford Polska będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu.
 • w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Cookies i inne technologie 

Wykorzystujemy różne rozwiązania technologiczne, m.in.: pliki cookie oraz inne technologie, aby ułatwić korzystanie ze Strony Internetowej oraz dostosować jej zawartość do potrzeb konkretnych odbiorców.

Co to jest plik cookie?

Prawie każda witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie. Są to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia internetowe. Pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę witryny) i przesłać zawarte w nim dane z powrotem do witryny. Umożliwia to witrynie rozpoznanie, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości, a w niektórych przypadkach pozwala jej na do pasowanie wyświetlanej treści.

Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronach:

 

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • www.youronlinechoices.eu
 • www.google.co.uk/policies/technologies/cookiesAnalityka

 

Jakie pliki cookie i inne technologie stosujemy?

 

Analityka

Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Analytics to usługa analityczna świadczona przez Adobe Systems, Inc., która pomaga nam sprawdzić jak użytkownicy wykorzystują Stronę Internetową.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone 

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Adobe Systems Inc.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analityczna sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Strony Internetowej. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu Strony Internetowej. 

Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone 

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Inc.

 

Pliki służące do tak zwanego „mapowania ciepła”

Usługi tak zwanego „mapowania ciepła” służą do wyświetlania obszarów strony, na których użytkownicy najczęściej poruszają myszą lub klikają. To pokazuje, gdzie znajdują się interesujące miejsca. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę ruchu w sieci oraz śledzenie zachowań użytkowników.

Niektóre z tych usług mogą rejestrować sesje i udostępniać je do późniejszego odtwarzania wizualnego.

Crazy Egg (Crazyegg)

Crazy Egg to usługa mapowania ciepła świadczona przez Crazy Egg, Inc.

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Crazy Egg, Inc.

 

 

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

 

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze Strony Internetowej i interakcję z nimi.

 

Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej.

 

HERE Maps widget (HERE Global B.V)

HERE Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez HERE Global B.V, która pozwala na umieszczenie tego rodzaju treści na Stronie Internetowej. 

Miejsce przetwarzania: Holandia 

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności HERE Global B.V.

 

Monitorowanie infrastruktury

Ten rodzaj usługi umożliwia nam monitorowanie użycia i zachowania komponentów Strony Internetowej, dzięki czemu można poprawić ich wydajność, działanie, konserwację i rozwiązywanie problemów.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom to usługa monitorowania infrastruktury świadczona przez Pingdom AB.

Miejsce przetwarzania: Szwecja 

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Pingdom AB

 

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi pomaga nam zarządzać w scentralizowany sposób tagami lub skryptami wykorzystywanymi na Stronie Internetowej. 

Przepływ danych użytkowników przez te usługi może potencjalnie skutkować ich przechowywaniem.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.

Miejsce przetwarzania: Irlandia 

Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Ireland Limited

 

Jak mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie i podobnych technologii?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. 

Mogą się Państwo dowiedzieć jak zarządzać plikami cookie i podobnymi technologiami w popularnych przeglądarkach:

 

 

Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, mogą Państwo odwiedzić witrynę programisty danej przeglądarki.

Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, mogą Państwo odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ford Polska, przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do danych osobowych – uzyskania od Ford Polska potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane. W takim wypadku, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych i odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione oraz pouczenie o innych, przysługujących prawach (art. 15 RODO);

do otrzymania kopii danych – uzyskanie kopi danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Ford Polska może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).

do sprostowania danych osobowych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do ich usunięcia, gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Ford Polska nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Ford Polska sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

Ford Polska nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ford Polska są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

do przenoszenia danych – otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie, powszechnie używanym formacie się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Ford Polska, oraz żądania przesłania tych danych innemu Ford Polska, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawarte, oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO)

do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Użytkownika danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Aby skorzystać z praw określonych w pkt. 1 – 8, powinien/powinna Pan/Pani skontaktować się z Ford Polska, korespondencyjnie  na adres Administratora Danych z dopiskiem „IOD:, lub „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected]. .i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.

Inne strony internetowe oraz serwisy społecznościowe 

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. Gdy odwiedzacie Państwo inne strony internetowe wykorzystując nasze linki, operatorzy tych stron internetowych mogą zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności, która może się różnić od naszej.

Strona Internetowa może także oferować Państwu możliwość udostępnienia lub śledzenia informacji o Ford Polska Sp. z o.o., o Stronie Internetowej lub produktach i/lub usługach dostępnych na stronie z wykorzystaniem funkcji serwisu społecznościowego osób trzecich (jak np. przyciski „udostępnij”, „lubię to”, „śledź”).

Oferujemy takie możliwości w celu wywołania zainteresowania Stroną Internetową wśród Państwa znajomych w serwisach społecznościowych oraz umożliwienia Państwu podzielenia się ze znajomymi i śledzenia opinii, aktualności oraz rekomendacji dotyczących Strony Internetowej. Jednakże, należy mieć świadomość, że udostępnianie danych osobowych w serwisach społecznościowych może skutkować zbieraniem takich danych przez ich operatora oraz ich upublicznieniem, także w internetowych wyszukiwarkach.

Należy zawsze uważnie czytać politykę prywatności odwiedzanej strony internetowej lub serwisu społecznościowego, którym udostępnia się dane. Jest to niezbędne w celu zrozumienia ich praktyk w zakresie prywatności.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki jest konieczne w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi odpowiednich formularzy, realizacji przesłanych przez Państwa zgłoszeń lub żądań przy użyciu takich formularzy (np. zamówienia jazdy próbnej, umówienia się na serwis lub wizytę w salonie, przeprowadzenia wyceny pojazdu) oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie. Niepodanie takich danych osobowych skutkuje niemożnością kontaktu i realizacji powyższych usług za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamieszczonych na Stronie Internetowej. Podanie danych nieoznaczonych symbolem gwiazdki, w tym danych osobowych w treści przesyłanej wiadomości, jest dobrowolne.

Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).


Promocje

 • Promocja kończy się: 31.05.2023

  KUGA | NOWE SAMOCHODY

  Ford Kuga ST-Line w cenie 139 900 PLN

  Ford Kuga ST-Line w cenie 139 900 PLN
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  Ford Mustang Mach-E

  Ford Mustang Mach-E
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma

  Ford Puma
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  SERWIS

  SPRAWDZENIE I DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI FORD

  SPRAWDZENIE I DEZYNFEKCJA UKŁADU KLIMATYZACJI FORD
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Kuga

  Ford Kuga
 • Promocja kończy się: 31.08.2023

  SERWIS

  Moc hamowania, na której możesz polegać

  Moc hamowania, na której możesz polegać
 • Promocja kończy się: 30.06.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Euro-Car
Pokaż najnowsze promocje Euro-Car

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Euro-CarOpinie