Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) („Ustawa”) określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Euro – Car sp. z o.o. [A1] drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postepowania reklamacyjnego.

Dostęp do strony internetowej www.fordgdynia.pl [A2] („Strona”) podlega niniejszemu Regulaminowi, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w zakładce „Warunki korzystania”, w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, jak zdefiniowano poniżej. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być pozyskiwana, odtwarzana i utrwalana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z niniejszej Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.

Dealer świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.


§ 2 Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Usługodawca– Euro – Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81 – 020) przy ul. Owsianej 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068093; REGON: 190591083, NIP: 5860007205 adres poczty elektronicznej email: [email protected].[A3]

Użytkownik – każda osoba (fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca ze Strony.

Strona – witryna internetowa prowadzona przez Dealera, działająca pod adresem www.fordgdynia.pl.

Regulamin – aktualna wersja niniejszego Regulaminu, określająca warunki korzystania ze Strony, dostępna na Stronie w zakładce „Warunki korzystania”.

Dane osobowe – informacje dotyczące Użytkownika i jego pojazdu, zebrane podczas odwiedzania naszej Strony, lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które zbieramy w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka Prywatności i Plików Cookies, dostępnym na Stronie.


§ 3 Zasady korzystania ze Strony

Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Strona wykorzystuje pliki cookies Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania przez nas danych technicznych, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka Prywatności i Plików Cookies, dostępnym na Stronie. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.

W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox na urządzeniu z dostępem do Internetu.


§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

Zabronione jest w szczególności:

 • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych na Stronie formularzy, 
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Dealera, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich, a także praw jakichkolwiek osób, w tym ich praw własności intelektualnej,
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Dealera lub innych Użytkowników.


§ 5 Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony następujące usługi:

 • obsługa zapytania/zgłoszenia Użytkownika przesłanego przez formularz kontaktowy;
 • obsługa żądania polegającego na umówieniu się na jazdę próbną zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
 • obsługa żądania polegającego na umówienia się na serwis pojazdu Użytkownika zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
 • obsługa żądania polegającego na umówieniu się na wizytę w salonie Dealera zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
 • obsługa żądania polegającego na zamówieniu wyceny pojazdu Użytkownika zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza.

Usługi wymienione w pkt 1 powyżej świadczone są poprzez udostępnienie na Stronie Dealera odpowiednich formularzy.


§ 6 Warunki świadczenia oraz zawarcia i rozwiązania
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługobiorca może anonimowo korzystać ze Strony w zakresie w jakim nie korzysta z formularzy dostępnych na Stronie, których wykorzystanie wymaga podania informacji oznaczonych symbolem gwiazdki. 

Celem złożenia zamówienia na usługę konieczne jest podanie przez Użytkownika informacji oznaczonych w wybranym formularzu symbolem gwiazdki.

Świadczenie usług następuje nieodpłatnie. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza. Zakończenie jej świadczenia następuje z chwilą realizacji żądania, którego formularz dotyczy lub odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

Dealer nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający ze Strony.

Dealer nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

Dealer dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony.

Użytkownik korzystający z Usług opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu ma prawo składania reklamacji dotyczących zarówno technicznych aspektów ich funkcjonowania, jak również innych ich aspektów poprzez wysłanie reklamacji na adres: [email protected][A4] lub na adres siedziby Dealera, wskazany w § 2 ust. 1.

Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz datę i godzinę jego wystąpienia i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na dokonaną reklamację, lub przyczyn dla których nie jest możliwe podanie takich informacji.

Dealer może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.

Dealer dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pełnej informacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Dealer zawiadomi Użytkownika składającego reklamację niezwłocznie za pośrednictwem metody wybranej przez Użytkownika (poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej).

Mogą nie podlegać rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej lub które zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3.


§ 8 Odpowiedzialność

Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.


§ 9 Zmiana Regulaminu

Dealer zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.


§ 10 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dealera

Dealer, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Dealera środków zabezpieczających Stronę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony i wszelkich jej funkcjonalności, podwyższają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.


§ 11 Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Strona Dealera zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane na Stronie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dealera. Użytkownika zobowiązuje się do wykorzystywania treści Strony wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
[A1]Miejsce na uzupełnienie nazwy i adresu miejsca siedziby Dealera. [A2] [A2]Miejsce na uzupełnienie adresu witryny internetowej Dealera, którego niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy.[A3]Miejsce na uzupełnienie danych Dealera związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku, gdy Dealer prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą należy dostosować niniejszy wzór.[A4]Miejsce na uzupełnienie adresu e-mail właściwego do kontaktu z Dealerem w celu rozwiązania ww. spraw.


Promocje

Pokaż najnowsze promocje Euro-Car